مريمانه

هميشه عاشق اسمم بودم .. کلی هم باحاش حال ميکردم 07.gif

ولی وقتی يه همنام اومدو جامو گرفت .. اومدو رقيبم شد 15.gif

تاره فهميدم 25.gif

يکی ممکنه از اين اسم حالش به هم بخوره 26.gif

ولی به هر حال20.gif

من عاشق بانو مريمم با همه تهمتهايی که بهش زدن و بهم ميزنن 21.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید