دنيا- تجربه- خدا !!!

دنیای پولدارا
دنیای فقیرا
نیای سالما
دنیای مریضا
دنیای عاشقا
دنیای عاقلا
دنیای احمقا
دنیای دیووونه ها
دنیای شیطونا
دنیای فرشته ها 

دنیا تو دنیا
و اینجاییم به خاطر تجربه کردن تموم این دنیا ها
تجربه
تجربه
تجربه
کاش تو تموم این تجربه ها خدا پشت سر آدم باشه
خدا !
خدا!
خدا!

/ 0 نظر / 37 بازدید