نکته ها

  • از فردا به خدا سلامی دوباره خواهم داد. وانشاءالله فريضه نماز را به جای خوام آورد .. زين پس ...
  • درس جزای عمومی و اختصاصی (چگونگی گرفتن حال مجرمان ) از همه شيرين تره
  • در سال ۲۰۰۵ هنوز داريم لمعه دمشقيه (طرز رفتار با کنيز و بنده رو ميخونيم ) ايول حقوق بشر و حقوق زن در ايران
  • نيازارم ز خود هرگز دلی را                 که می ترسم در آن جای تو باشد
  • فعلا عرضی نيست !!
/ 0 نظر / 20 بازدید